Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Podmienky členstva

Členom sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba slovenskej štátnej príslušnosti i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá súhlasí s týmito stanovami. 

Osoby mladšie ako 18 rokov môžu sa stat členom združenia len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Členom čakateľom sa môže stať osoba, ktorá splňa podmienky podľa ods.2.2.1. na základe písomnej prihlášky a po zaplatení základného členského príspevku. 

Členom čakateľom je osoba, ktorá nedovŕšila 18. rok veku až do jeho dovršenia.

Členom môže byť len osoba podľa ods. 2.2.1. na základe rozhodnutia Rady. 

Členom sa môže stať aj člen čakateľ, najskôr po 6-tich mesiacoch aktívneho pôsobenia v združení po dosiahnutí osemnásteho roku veku. Rada združenia rozhoduje o prijatí za riadneho člena na základe návrhu, ktorý predkladajú 2 (dvaja) členovia združenia. Dokladom o členstve je platný preukaz člena, resp. člena čakateľa, ktorý je majetkom združenia a je neprenosný. Platnosť preukazu je podmienená zaplatením členského príspevku. V preukaze je uvedené meno a priezvisko, rodné číslo a registračné číslo člena, resp. člena čakateľa.

Členstvo v Združení zaniká smrťou, vystúpením člena na vlastnú žiadosť, nezaplatením členských príspevkov alebo vylúčením pre závažné alebo opakované menej závažné porušenie členských povinností. 

Za obzvlášť závažné porušenie sa považuje pôsobenie proti záujmom združenia. O vylúčení rozhoduje Rada združenia.

Fotografie z podujatí
Videá z podujatí
') -->